Dyspensa w przeszkodzie pokrewieństwa

Przeszkoda pokrewieństwa może ustać przez dyspensę. Nigdy nie udziela się dyspensy od przeszkody pokrewieństwa w linii prostej i w drugim stopniu linii bocznej (kan. 1078 § 3). Takiej dyspensy nie udziela się nawet w razie wątpliwości co do istnienia pokrewieństwa w jakimkolwiek stopniu linii prostej i w drugim stopniu linii bocznej (kan. 1091 § 4)”.

Kan. 1092 – Powinowactwo w linii prostej powoduje nieważność małżeństwa we wszystkich stopniach. (Wyjaśnienia i komentarz z: Ks. T. Pawluk, dz. cyt., s. 148-149: „Powinowactwo zachodzi między mężem, a krewnymi żony oraz między żoną a krewnymi męża. Podstawą powinowactwa jest małżeństwo ważnie zawarte, choćby nie było dopełnione (kan. 109 § 1).

Powinowactwo, podobnie jak pokrewieństwo, może istnieć w linii prostej i w linii bocznej. Stopnie powinowactwa oblicza się na wzór pokrewieństwa. W jakim stopniu mąż jest z daną osobą spokrewniony, w takim żona jest z nią spowinowacona,, i w jakim stopniu żona jest spokrewniona, w takim stopniu mąż z daną osobą jest spowinowacony (kan. 109 § 2).

Podobne wpisy