Pokrewieństwo prawne powstałe z adopcji

Nie mogą ważnie zawrzeć małżeństwa ze sobą ci, którzy są związani pokrewieństwem prawnym powstałym z adopcji, w linii prostej lub w drugim stopniu linii bocznej.

„Pokrewieństwo prawne jest następstwem bliskości osób powstałej z adopcji. Adopcja albo przysposobienie prawne to akt prawny władzy cywilnej, na mocy którego osobę obcą przyjmuje się do rodziny i uznaje za syna czy córkę. Widomym znakiem przysposobienia jest nabycie przez przysposobionego prawa do nazwiska przysposabiającego. Adopcji dokonuje się zgodnie z przepisami prawa danego kraju (zob. kan. 110″).

Podobne wpisy