Ustanie przeszkody przyzwoitości publicznej

Przeszkoda przyzwoitości publicznej ustaje tylko przez udzielenie dyspensy. Przeszkoda nie ustaje przez samo zerwanie pożycia przez strony na skutek orzeczenia nieważności małżeństwa lub uzyskania rozwodu cywilnego, czy też zlikwidowania konkubinatu. Jeśliby małżeństwo nieważne zostało unieważnione kanonicznie, do przyzwoitości publicznej dołączyłaby się przeszkoda powinowactwa. Niemożliwa byłaby dyspensa, gdyby zachodziło podejrzenie, że między stronami zachodzi pokrewieństwo w linii prostej (zob. kan. 1091 § 4)”.

Podobne wpisy